Aktualny numer gazetki szkolnej VIRUS (format PDF):

Gazetka szkolna VIRUS nr 9-2023-2024


Numery archiwalne:

Rok szkolny 2023/2024:

Gazetka szkolna VIRUS nr 8-2023-2024Gazetka szkolna VIRUS nr 7-2023-2024 Gazetka szkolna VIRUS nr 6-2023-2024 Gazetka szkolna VIRUS nr 5-2023-2024 VIRUS nr 5-2023-2024 Gazetka szkolna VIRUS nr 4-2023-2024 Gazetka szkolna VIRUS nr 3-2023-2024 Gazetka szkolna VIRUS nr 2-2023-2024 Gazetka szkolna VIRUS nr 1-2023-2024

Rok szkolny 2022/2023:

Gazetka szkolna VIRUS nr 10-2022-2023 Gazetka szkolna VIRUS nr 9-2022-2023 Gazetka szkolna VIRUS nr 8-2022-2023 Gazetka szkolna VIRUS nr 7-2022-2023 Gazetka szkolna VIRUS nr 6-2022-2023 Gazetka szkolna VIRUS nr 5-2022-2023 Gazetka szkolna VIRUS nr 4-2022-2023 Gazetka szkolna VIRUS nr 3-2022-2023 Gazetka szkolna VIRUS nr 2-2022-2023 Gazetka szkolna VIRUS nr 1-2022-2023

Rok szkolny 2021/2022:

Gazetka szkolna VIRUS nr 10-2021-2022 Gazetka szkolna VIRUS nr 9-2021-2022 Gazetka szkolna VIRUS nr 8-2021-2022 Gazetka szkolna VIRUS nr 7-2021-2022 Gazetka szkolna VIRUS nr 6-2021-2022 Gazetka szkolna VIRUS nr 5-2021-2022 Gazetka szkolna VIRUS nr 4-2021-2022 Gazetka szkolna VIRUS nr 3-2021-2022 Gazetka szkolna VIRUS nr 2-2021-2022 Gazetka szkolna VIRUS nr 1-2021-2022

Rok szkolny 2020/2021:

Gazetka szkolna VIRUS nr 10-2020-2021 Gazetka szkolna VIRUS nr 9-2020-2021 Gazetka szkolna VIRUS nr 8-2020-2021 Gazetka szkolna VIRUS nr 7-2020-2021 Gazetka szkolna VIRUS nr 6-2020-2021 Gazetka szkolna VIRUS nr 5-2020-2021 Gazetka szkolna VIRUS nr 4-2020-2021 Gazetka szkolna VIRUS nr 3-2020-2021 Gazetka szkolna VIRUS nr 2-2020-2021 Gazetka szkolna VIRUS nr 1-2020-2021 VIRUS 2020-2021 – numer specjalny

Rok szkolny 2019/2020:

Gazetka szkolna VIRUS nr 9-10-2019-2020 Gazetka szkolna VIRUS nr 7-8-2019-2020 Gazetka szkolna VIRUS nr 6-2019-2020 Gazetka szkolna VIRUS nr 5-2019-2020 Gazetka szkolna VIRUS nr 4-2019-2020 Gazetka szkolna VIRUS nr 3-2019-2020 Gazetka szkolna VIRUS nr 2-2019-2020 Gazetka szkolna VIRUS nr 1-2019-2020

Rok szkolny 2018/2019:

Gazetka szkolna VIRUS nr 10-2018-2019 Gazetka szkolna VIRUS nr 9-2018-2019 Gazetka szkolna VIRUS nr 8-2018-2019 Gazetka szkolna VIRUS nr 7-2018-2019 Gazetka szkolna VIRUS nr 5-6-2018-2019 Gazetka szkolna VIRUS nr 4-2018-2019 Gazetka szkolna VIRUS nr 3-2018-2019 Gazetka szkolna VIRUS nr 2-2018-2019 Gazetka szkolna VIRUS nr 1-2018-2019

Rok szkolny 2017/2018:

Gazetka szkolna VIRUS nr 10-2017-2018 Gazetka szkolna VIRUS nr 9-2017-2018 Gazetka szkolna VIRUS nr 8-2017-2018 Gazetka szkolna VIRUS nr 7-2017-2018 Gazetka szkolna VIRUS nr 6-2017-2018 Gazetka szkolna VIRUS nr 5-2017-2018 Gazetka szkolna VIRUS nr 4-2017-2018 Gazetka szkolna VIRUS nr 3-2017-2018 Gazetka szkolna VIRUS nr 2-2017-2018 Gazetka szkolna VIRUS nr 1-2017-2018

Rok szkolny 2016/2017:

Gazetka szkolna VIRUS nr 10-2016-2017 Gazetka szkolna VIRUS nr 9-2016-2017 Gazetka szkolna VIRUS nr 8-2016-2017 Gazetka szkolna VIRUS nr 7-2016-2017 Gazetka szkolna VIRUS nr 6-2016-2017 Gazetka szkolna VIRUS nr 5-2016-2017 Gazetka szkolna VIRUS nr 4-2016-2017 virus-nr-3-2016-2017 virus-nr-2-2016-2017 virus-nr-1-2016-2017

Rok szkolny 2015/2016:

Gazetka szkolna VIRUS nr 9-2015-2016 Gazetka szkolna VIRUS nr 8-2015-2016 Gazetka szkolna VIRUS nr 7-2015-2016 Gazetka szkolna VIRUS nr 6-2015-2016 Gazetka szkolna VIRUS nr 5-2015-2016 Gazetka szkolna VIRUS nr 4-2015-2016 Gazetka szkolna VIRUS nr 3-2015-2016 Gazetka szkolna VIRUS nr 2-2015-2016 Gazetka szkolna VIRUS nr 1-2015-2016