Z kart historii szkoły

Dzieje Zespołu Placówek Oświatowych są ściśle wpisane w historię Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie, dlatego przedstawione poniżej kalendarium najważniejszych faktów dotyczy każdej z tych placówek.

  • 1937 r. – otwarcie w Radziszowie Wypoczynkowego Domu Dziecka Powiatu Krakowskiego; leczenie schorzeń płucnych,
  • 1945 r. – kontynuacja działalności jako Prewentorium Przeciwgruźlicze dla Dzieci wraz z przedszkolem i czteroklasową szkołą podstawową,
  • 1952 r. – przekształcenie prewentorium w Zakład Leczniczo-Wychowawczy dla Dzieci po chorobie Heinego – Medina,
  • 1962 r. – rozszerzenie oferty edukacyjnej do ośmiu klas szkoły podstawowej – zmiana profilu leczenia i nazwy na Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci,
  • 1981 r. – za sprawą działaczy NSZZ „Solidarność” przeniesienie szkoły i szpitala do nowego budynku, pierwotnie przeznaczonego na centrum rekreacyjno-konferencyjne prominentów komunistycznych,
  • 1.09.1999 r. – utworzenie Zespołu Placówek Oświatowych, w skład którego weszły przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum,
  • 29.05.2002 r. – nadanie szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera w pięćdziesiątą rocznicę  powstania placówki.
  • od 1.09.2017 r. – systematyczne przekształcanie gimnazjum w liceum ogólnokształcące, najpierw trzyletnie, następnie czteroletnie.

Na przestrzeni lat działalność dydaktyczna i wychowawcza szkoły – najpierw sanatoryjnej, obecnie szpitalnej, rozwijała się i doskonaliła.
Pracę szkoły znacząco rozwinęło dwóch dyrektorów. Pani Maria Cichoń (lata 1978-1998) wypracowała skuteczną i efektywną organizację zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych, prowadzonych naprzemiennie z zbiegami rehabilitacyjnymi, wprowadziła nowy model pracy wychowawczej.

Pani Beata Wąsowicz (lata 1998 – 2016) rozwinęła i poszerzyła działalność szkoły. Unowocześniano wyposażenie dydaktyczne, pozyskano specjalistyczny sprzęt do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, wprowadzono nowe kierunki pracy. Systematycznie realizowano przedsięwzięcia mające na celu integrację dzieci sprawnych z niepełnosprawnymi, kształtowanie postawy otwartości i tolerancji, promowanie talentów i popularyzację placówki. Priorytetem stała się edukacja prozdrowotna, regionalna i czytelnicza. Z inicjatywy pani Beaty Wąsowicz oraz dzięki jej wielkiemu zaangażowaniu w sprawę 29 maja 2012 r. szkole nadano imię ks. prof. Józefa Tischnera.

Od 2016 r. funkcję dyrektora pełni pani Iwona Szymaszek. Podjęła ona szereg inicjatyw służących zbudowaniu nowej struktury Zespołu, w związku z realizowaną od 2017 r. reformą oświaty. Wprowadziła nową organizację zespołu pozalekcyjnego zajęć wychowawczych, opartą na ścisłym związku oddziału szpitalnego i grupy. Zintensyfikowała pracę dydaktyczną w oparciu o programy edukacyjne rekomendowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Systematycznie pracuje nad unowocześnieniem wyposażenia i optymalizowaniem warunków nauki i opieki w kontekście dynamicznie wprowadzanej specjalizacji i nowej jakości pracy Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie – jednostki Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie.

 

(zdjęcia nr 1 i 2 pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego)