Zespół Placówek Oświatowych im. ks. prof J. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie, składający się z przedszkola, szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego funkcjonuje na podstawie ustaw prawa oświatowego i wydanych na ich podstawie rozporządzeń, gwarantujących uczniom uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych i wychowawczych podczas pobytu w szpitalu.

Procedura przyjęcia:

Krok I: rejestracja w sekretariacie medycznym szpitala.

Krok II: specjalistyczne badanie lekarskie (w przypadku, gdy czas oczekiwania na lekarza wydłuża się, zapraszamy do gabinetu pedagoga w celu przyjęcia ucznia do szkoły).

Krok III – przyjęcie do szkoły

Przyjęcie do szkoły odbywa się w trakcie rozmowy z pedagogiem lub psychologiem szkolnym i obejmuje:

 • wypełnienie kwestionariusza rozmowy z rodzicami w celu zebrania informacji dotyczących ucznia,
 • przekazanie informacji dotyczących planu dnia (w tym rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych) oraz możliwości kontaktu z wychowawcą klasy,
 • udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące opieki psychologiczno-pedagogicznej na terenie naszej placówki.

Przed przyjęciem do szkoły prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

 • opinia wychowawcy klasy o uczniu,
 • wykaz tematów do realizacji na czas hospitalizacji pozyskanych od wychowawcy klasy ze szkoły macierzystej,
 • w przypadku uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych prosimy o dostarczenie IPET-u oraz do wglądu dokumentacji psychologiczno-pedagogicznej,
 • odpis opinii psychologicznej, orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej (jeżeli były wydawane).

Uwagi dodatkowe:

 • uczniowie powinni posiadać własne podręczniki, ćwiczenia oraz zeszyty do nauki poszczególnych przedmiotów,
 • w przypadku, gdy uczeń nie posiada ze sobą tematów do realizacji mogą one zostać dosłane do nas za pomocą e-maila w dokumencie gotowym do wydruku (np. dokumenty Word-a lub plik PDF, ostatecznie zeskanowany plik JPG), przy czym bardzo prosimy o zgromadzenie danych z poszczególnych przedmiotów w jednym dokumencie i o nieprzysyłanie wielostronicowych wyciągów z programów nauczania – naszym nauczycielom wystarczą ogólne informacje o tematyce planowanych zajęć,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wraz z wykazem uzyskanych ocen uczeń otrzyma przy wypisie; w przypadku, gdy szkoła macierzysta wymaga pisemnego potwierdzenia uczęszczania ucznia do naszej szkoły prosimy o dostarczenie ze szkoły macierzystej wypełnionej Karty przekazania ucznia, na której potwierdzimy pobyt;
 • uczniowie naszego Zespołu w trakcie pobytu w szpitalu rehabilitacyjnym zostają objęci zajęciami pozalekcyjnymi (wychowawczo-terapeutycznymi).

Krok IV – Wywiad pielęgniarski (po przyjściu na oddział).