Zespół Placówek Oświatowych im. ks. prof. J. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie, gwarantuje pacjentom oddziałów stacjonarnych Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych i wychowawczych (dzieci przedszkola od 3 roku życia, uczniowie szkoły podstawowej, uczniowie szkół ponadpodstawowych).

Procedura przyjęcia do przedszkola/szkoły składa się z następujących elementów:

Krok I: Wyrażenie przez rodzica/opiekuna prawnego zgód związanych z działalnością szkoły w trakcie rejestracji w sekretariacie medycznym.

Krok II: Rozmowa telefoniczna. Pedagog/psycholog kontaktuje się z rodzicem/opiekunem prawnym z następującego nr tel. 882 811 801.

Rozmowa obejmuje:

– pozyskanie od rodzica/ opiekuna prawnego danych osobowych, informacji o sytuacji szkolnej i rodzinnej dziecka,

– przekazanie rodzicowi/ opiekunowi prawnemu informacji dotyczących szkoły i jej działań w zakresie edukacji, wychowania i specjalistycznego wsparcia.

Ważne!

W dniu przyjęcia na hospitalizację rodzic/opiekun prawny proszony jest o przekazanie pracownikowi sekretariatu medycznego następujących dokumentów:

– wykazu tematów do realizacji pozyskanych od wychowawcy klasy/nauczycieli poszczególnych przedmiotów ze szkoły macierzystej (zakres treściowy adekwatny do czasu pobytu w szpitalu),

– kopii: opinii psychologicznej, orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, IPET-u, innych istotnych dokumentów (jeżeli były wydawane).

Uwagi dodatkowe:

  1. W przypadku niepozyskania w/w dokumentów do dnia rozpoczęcia hospitalizacji mogą one zostać dosłane pocztą elektroniczną na adres: rodzice@zpo-radziszow.org  (w jednym, scalonym dokumencie w formacie .doc lub .pdf lub .jpg).
  2. Uczeń realizuje treści programowe wykorzystując własne zeszyty, podręczniki i materiały ćwiczeniowe  – obowiązkowo przywozi je na hospitalizację.
  3. Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wraz z wykazem uzyskanych ocen uczeń otrzyma w dniu wypisu ze szpitala.
  4. Jeżeli szkoła macierzysta odnotowuje uczniowi w swojej dokumentacji nieobecność na zajęciach podczas pobytu w szkole szpitalnej, to otrzymane przy wypisie zaświadczenie stanowi podstawę do nieuwzględniania tej nieobecności przy wyliczaniu frekwencji półrocznej/całorocznej.