Zespół Placówek Oświatowych im. ks. prof. J. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zpo-radziszow.org.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-22. Treść aktualizowana jest na bieżąco. Ostatnia istotna aktualizacja dotycząca funkcjonalności: 2024-03-27.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności albo wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności: część zawartości zamieszczonej przed wejściem w życie ustawy nie posiada opisów.

Wyłączenia: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-20, ostatnia aktualizacja dnia: 2024-03-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, w sprawie wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej lub złożenia skargi na brak zapewnienia dostępności prosimy o kontakt pod adresem e-mail: zpo@zpo-radziszow.org lub pod numerem telefonu 12 275 14 88. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Marek Szatko.

Korzystanie z klawiatury

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych oraz nawigacji przeglądarki. Zastosowano technologię „Skip to content” – szybkie przemieszczanie do zawartości strony oraz technologię „focus” – wyraźnie podkreślenie aktualnie wybranego elementu nawigacyjnego.

Udogodnienia

Do 2023 r. strona internetowa była wyposażona w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, tj.: przełączniki dotyczące tekstu (powiększanie, zmniejszanie, czytelna czcionka, podkreślanie linków) oraz kolorystyki strony (brak koloru, zwiększenie kontrastu, negatyw, jasne tło), jednakże zgodnie z obecnie obowiązującymi wytycznymi zrezygnowano z tej funkcjonalności.

Procedura żądania zapewnienia dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Placówek Oświatowych im. ks. prof. J. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie mieści się w Radziszowie, przy ul. Podlesie 173, na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie – Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie, w budynkach oznaczonych jako A i B.

Dojazd

Dojazd do budynku Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie od strony ul. Podlesie w Radziszowie. W bliskiej odległości od bramy wjazdowej znajduje się przystanek komunikacji miejskiej „Radziszów Szpital” – linia autobusowa 253. Od bramy wjazdowej do budynku prowadzi droga asfaltowa o długości ok. 250 m, mogąca stanowić niedogodność dla wózków inwalidzkich, w szczególności z uwagi na podejście pod górę i brak chodnika wzdłuż części drogi.

Dostępność parkingu

Wzdłuż budynku i w najbliższej okolicy znajdują się ogólnodostępne, bezpłatne miejsca parkingowe. Ze względu na dużą liczbę odwiedzających je osób mogą występować czasowe problemy z dostępnością wolnych miejsc.

W odległości ok. 30 m od wejścia głównego znajduje się 5 miejsc parkingowych wydzielonych dla osób niepełnosprawnych (posiadają oznakowanie pionowe). Dodatkowe 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (posiadają oznakowanie pionowe) znajdują się obok wejścia bocznego przy poradni RTG.

Dostępność wejścia

Do Małopolskiego Centrum Rehabilitacji (połączone budynki A i B) można dostać się poprzez:

  • wejście główne na poziomie 0 budynku A, do którego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich,
  • wejście boczne na poziomie -0,5 budynku A (poradnia rehabilitacyjna dla dorosłych), do którego bezpośrednio prowadzą schody – podjazd dla wózków inwalidzkich możliwy tylko do podstawy schodów,
  • windę zlokalizowaną obok wejścia bocznego do budynku A na poziomie -0,5, dostosowaną do przewozu wózków inwalidzkich,
  • wejście boczne na poziomie -0,5 budynku A (basen), nie posiadające barier architektonicznych,
  • wejście do Izby Przyjęć na poziomie -1 budynku B, nie posiadające barier architektonicznych,
  • wejście boczne na poziomie -1 budynku B (poradnia RTG), do którego bezpośrednio prowadzą schody – podjazd dla wózków inwalidzkich możliwy tylko do podstawy schodów,
  • wejście boczne na poziomie 0 budynku B (pomieszczenia administracji), do którego bezpośrednio prowadzą schody – podjazd dla wózków inwalidzkich możliwy tylko do podstawy schodów.

Budynki wyposażone są łącznie w 5 wind dostosowanych do przewozu wózków inwalidzkich (w tym 1 o charakterze podnośnika). W budynku A znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych (hall główny, poziom 0).

W hallu głównym (wejście główne, poziom 0) znajduje się tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń w budynku. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.

Dostępność architektoniczna pomieszczeń Zespołu

Pomieszczenia dydaktyczne Zespołu Placówek Oświatowych oraz pokój pedagoga i psychologa szkolnego mieszczą się na poziomie 1 budynku A – dostęp bezpośrednio z głównego hallu poziomu 1, na który można dostać się schodami lub 2 windami z poziomów -1 i 0.

Pokój nauczycielski mieści się na poziomie 0 budynku A – z uwagi na obostrzenia higieniczne tej części budynku dostęp dla osób postronnych wyłącznie za zgodą dyrektora Zespołu, w obecności pracownika Zespołu, po uprzednim spotkaniu przy portierni szpitala (hall główny, poziom 0 budynku A).

Sekretariat szkoły znajduje się na poziomie 0 budynku B, do którego bezpośrednio prowadzą schody – podjazd dla wózków inwalidzkich możliwy tylko do podstawy schodów.

Komunikacja

W Zespole Placówek Oświatowych nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W indywidualnych przypadkach osobom ze szczególnymi potrzebami Zespół umożliwia dostęp alternatywny poprzez wsparcie innej osoby (pracownika szkoły) bądź zastosowanie wsparcia technicznego (komunikowanie się drogą telefoniczną lub internetową).