Witamy na stronie internetowej Zespołu Placówek Oświatowych im. ks. prof. J. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie!

W skład Zespołu wchodzą: Przedszkole Specjalne, Szkoła Podstawowa Specjalna oraz Liceum Ogólnokształcące Specjalne. Zespół funkcjonuje na podstawie zapisów prawa oświatowego, które gwarantują pacjentom szpitala  uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych i wychowawczych podczas pobytu w Małopolskim Centrum Rehabilitacji w Radziszowie. Sprawujemy nad nimi opiekę od poniedziałku do niedzieli w godz. 7:30 do 20:15.

Fundamentem funkcjonowania naszego Zespołu są uniwersalne wartości:

PRAWDA – PIĘKNO – DOBRO – MIŁOŚĆ

Jesteśmy innowacyjną instytucją oświatową, dostosowującą swe działania do potrzeb i oczekiwań wychowanków. Wprowadzamy różnorodne formy pracy uwzględniające indywidualny potencjał rozwojowy dzieci niepełnosprawnych. Stanowimy integralną cześć placówki medycznej i ściśle z nią współpracujemy, dzięki czemu cele, działania obu instytucji są spójne i ujednolicone.

NASZA MISJA

Nasza szkoła jest przyjazna uczniowi. Staramy się, by panowała w niej życzliwa i serdeczna atmosfera. Nadrzędnym celem podejmowanych przez nas działań edukacyjno –wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych, jest szeroko rozumiane dobro wychowanków. Dbamy, więc o bezpieczeństwo i korzystne samopoczucie każdego powierzonego naszej trosce dziecka, uwzględniając Jego indywidualne możliwości, preferencje i potrzeby. W centrum naszych działań edukacyjnych jest możliwie pełne wykorzystanie potencjału rozwojowego uczniów. Realizację przyjętych przez nas zadań umożliwia specjalistycznie wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz specyficzna organizacja życia poszczególnych grup wiekowych. Jest ona oparta o zasady życia w rodzinie – małym, lecz demokratycznym „państwie”.

ZPOZPO
ZPO

Na każdym z etapów edukacyjnych zapewniamy:

 • zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży o różnym poziomie rozwoju intelektualnego,
 • pomoc specjalistyczną: psychologa, pedagoga, neurologopedy, nauczyciela rewalidatora,
 • zajęcia wychowawczo – terapeutyczne rozwijające indywidualne możliwości wychowanków, ich zainteresowania oraz kształtujące umiejętność spędzania czasu wolnego:
  • zabawy i gry rekreacyjno – sportowe na świeżym powietrzu,
  • elementy terapii zajęciowej,
  • nauka, czyli praca własna pod kierunkiem wychowawcy jako dopełnienie cyklu edukacyjnego,
  • zajęcia relaksacyjne i profilaktyczne,
  • zabawy i gry kształtujące umiejętności funkcjonowania w grupie,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania: plastyczne, taneczne, ekologiczne, teatralne, dziennikarskie, przedmiotowe.