Oferta pracy: Główny księgowy

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. ks. prof. J. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: Główny księgowy

I. Adres jednostki:

Zespół Placówek Oświatowych im. ks. prof. J. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie, ul. Podlesie 173, 32-052 Radziszów

II. Oczekiwane wymagania na stanowisku głównego księgowego: 

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Wykształcenie:
 • ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich, ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie 3 – letniej praktyki w księgowości lub
 • ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie 6 – letniej praktyki w księgowości lub
 • posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub
 • posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanych na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Nieposzlakowana opinia.
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

III. Wymagania dodatkowe (preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):

 1. Praktyczna znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, przepisów ordynacji podatkowej.
 2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach oświatowych.
 3. Znajomość programów finansowo – księgowych jednostek budżetowych.
 4. Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.
 5. Znajomość obsługi programów: FINANSE VULCAN, EUROBUDŻET MICOMP.
 6. Znajomość zasad finansowania zadań oświatowych.
 7. Predyspozycje do współdziałania w grupie pracowniczej, gotowość do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji.
 8. Posiadanie następujących cech osobowości: komunikatywność, samodzielność, rzetelność, dyspozycyjność, poczucie odpowiedzialności za realizację zadań, terminowość, dyskrecja, życzliwość i wysoka kultura osobista.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 4. Kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
  i finansowych.
 5. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych.
 6. Tworzenie projektu budżetu.
 7. Opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych.
 8. Prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej.
 9. Sporządzanie sprawozdań, analiz budżetowych i finansowych.
 10. Realizowanie czynności związanych z procesem centralizacji podatku VAT.
 11. Przygotowanie danych do sprawozdań GUS.
 12. Wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

V. Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny.
 2. CV wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 3. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, innych świadectw, certyfikatów związanych z obowiązkami głównego księgowego (oryginały do wglądu).
 4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia.
 7. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 530) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W przypadku zatrudnienia wymagane będzie dostarczenie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, tj. w maju 2024 r., wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Placówek Oświatowych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VII. Warunki zatrudnienia

 1. Wymiar zatrudnienia: ½ etatu (20/40 godzin tygodniowo).
 2. Okres zatrudnienia: od 1 września 2024 r. Pierwsza umowa na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 3. Wynagrodzenie zasadnicze miesięczne: od 3000 zł (za ½ etatu).
 4. Miejsce pracy: budynek B, pomieszczenie 001 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika – Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie, ul. Podlesie 173, 32-052 Radziszów.
 5. Bariery architektoniczne: brak wjazdu dla wózka inwalidzkiego.
 6. Stanowisko pracy: praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych.

VIII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 IX. Tryb składania dokumentów

 1. Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Placówek Oświatowych – budynek B, pomieszczenie 001 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika – Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie, ul. Podlesie 173, 32-052 Radziszów, od dnia 20 czerwca r. w dni robocze w godzinach: 8.00-15.00.
 2. Termin składania ofert: 15.07.2024 r.
 3. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko główny księgowy”.
 4. Informacje można uzyskać pod nr tel.: 122751488 lub 539654858 w godzinach od 8.00-15.00 w dni robocze.

X. Procedura naboru

 1. Wstępna selekcja dokumentów i zakwalifikowanie kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna.
 3. Ogłoszenie wyników naboru na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Zespole.
 4. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Zespołu przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru, a po upływie tego okresu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Załącznik (klauzula przetwarzania danych osobowych):

Załącznik do ogłoszenia o naborze – główny księgowy