Certyfikat przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

W październiku 2017 roku Zespołowi Placówek Oświatowych przyznano, na okres 3 lat Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. W lipcu bieżącego roku złożyliśmy do Małopolskiego Kuratorium Oświaty stosowne dokumenty o ponowne nadanie certyfikatu oraz przedłużenie uczestnictwa w Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Dokumenty zostały pozytywnie rozpatrzone i od października 2020 r. Zespołowi Placówek Oświatowych po raz drugi został przyznany Certyfikat przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Podstawą do ubiegania się o certyfikat było dokonanie autoewaluacji działań w Szkole Promującej Zdrowie, celem sprawdzenia, w jakim stopniu szkoła spełnia standardy określone w polskiej koncepcji SzPZ. W ewaluacji uwzględniono analizę dokumentów oraz badania ankietowe, którymi objęto 93 respondentów (45 uczniów, 23 nauczycieli, 5 pracowników niepedagogicznych i 20 rodziców). Zgodnie z wymaganiami ocenie  poddano 2 z 4 standardów:

I: Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

II : Klimat społeczny sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów,  nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

Średnia liczba punktów w obydwu standardach wyniosła 4,8 na 5 możliwych do  uzyskania. Badania wykazały, że największym osiągnięciem naszych działań jest tworzenie atmosfery opartej na zaufaniu, życzliwości i współpracy, sprzyjającej dobremu samopoczuciu całej społeczności szkolnej. Istotne jest też poczucie bezpieczeństwa w szkole, deklarowane przez ankietowanych uczniów. Szkoła postrzegana jest przez uczniów i rodziców jako miejsce dające możliwość nawiązywania kontaktów i przyjaźni, gdzie można liczyć na pomoc ze strony otwartych, na potrzeby uczniów, nauczycieli. Specyficzną cechą SzPZ, odróżniającą ją od innych szkół jest systematyczne planowanie działań, monitorowanie ich przebiegu oraz sprawdzania ich efektów. Pomaga to koncentrować się na rozwiązywaniu problemów priorytetowych. W formułowaniu  priorytetów na najbliższy okres wzięliśmy pod uwagę nie tylko wyniki badań, ale także fakt zaistniałej sytuacji pandemicznej, która niewątpliwie ma wpływ na relacje międzyludzkie. Działania prozdrowotne w bieżącym roku szkolnym skierowane będą w szczególności na:

  • kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych;
  • doskonalenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami;
  • przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera i telefonu komórkowego;
  • promowanie aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania.

Przynależność naszej szkoły do Małopolskiej Sieci Szkół Promującej Zdrowie obliguje nas do refleksyjnego spojrzenia na nasze działania oraz ciągłego dążenia do nieustannego zwiększania efektywności pracy. We współpracy z rodzicami naszych uczniów oraz społecznością szpitalną chcemy tworzyć środowisko społeczne i fizyczne sprzyjając zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej i szpitalnej oraz wspierać rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Certyfikat przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie


Skip to content