Dzieje Zespołu są ściśle wpisane w historię Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie, dlatego przedstawione poniżej kalendarium najważniejszych faktów dotyczy każdej z tych placówek.

  • 1937 r. – otwarcie w Radziszowie Wypoczynkowego Domu Dziecka Powiatu Krakowskiego; leczenie schorzeń płucnych,
  • 1945 r. – kontynuacja działalności jako Prewentorium Przeciwgruźlicze dla Dzieci wraz z przedszkolem i czteroklasową szkołą podstawową,
  • 1952 r. – przekształcenie prewentorium w Zakład Leczniczo-Wychowawczy dla Dzieci po chorobie Heinego – Medina,
  • 1962 r. – rozszerzenie oferty edukacyjnej do ośmiu klas szkoły podstawowej – zmiana profilu leczenia i nazwy na Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci,
  • 1981 r. – za sprawą działaczy NSZZ „Solidarność” przeniesienie szkoły i szpitala do nowego budynku, pierwotnie przeznaczonego na centrum rekreacyjno-konferencyjne prominentów komunistycznych,
  • 01.09.1999 r. – utworzenie Zespołu Placówek Oświatowych, w skład którego weszły przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum,
  • 29.05.2002 r. – nadanie szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera w pięćdziesiątą rocznicę  powstania placówki.