Gabinet Terapii i Komunikacji Wspomaganej

klawiaturyGabinet Terapii otwarty w 2007 r. został wyposażony w specjalistyczny sprzęt, współfinansowany przez EFS, ułatwiający kształcenie uczniów ze specjalnymi problemami edukacyjnymi. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy chętnie służą pomocą rodzinom dzieci dotkniętych porażeniem mózgowym, niepełnosprawnością ruchową, intelektualną i sprzężoną.

Pacjenci mający problemy komunikacyjne bądź nie mówiący objęci są terapią, która ma na celu przygotowanie ich do korzystania z prostych pomocy do porozumiewania się, urządzeń generujących głos (komunikatory), aż po elektroniczne pomoce do komunikacji (typu Tech touch).

klawiaturyDla uczniów, którzy nie mogą korzystać ze standardowego oprzyrządowania komputera dobierane są specjalistyczne klawiatury (z powiększonymi kolorowymi klawiszami, klawiatury dotykowe, nakładkowe) a także myszy i trackballe, które mogą być obsługiwane najlepiej kontrolowaną częścią ciała np. głową, stopą.

WskażnikIstnieje możliwość doradztwa w zakresie wyposażenia dziecka w sprzęt wspomagający jego rozwój oraz wypełnienia druków do organizacji wspomagających osoby niepełnosprawne (PFRON).

Mapa pomocy terapeutycznej

Koordynator ds. doradztwa zawodowego – mgr Ewa Nikiel:

 • pomaga w przygotowaniu do wyboru zawodu i adekwatnego kierunku kształcenia
 • udziela indywidualnych porad i konsultacji uczniom i rodzicom

Psycholog szkolny – mgr Ewa Nikiel:

 • udziela wsparcia uczniom mającym problemy adaptacyjne, emocjonalne, edukacyjne
 • we współpracy z psychologiem szpitalnym organizuje zajęcia psychoedukacyjne
 • pomaga rodzinom w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji trudnych

Pedagog szkolny – neurologopeda – mgr Jadwiga Tuchowska:

 • uczestniczy w procedurze przyjęcia uczniów – pacjentów: informuje o funkcjonowaniu placówki, planie dnia, odpowiada na wszelkie pytania organizacyjne, dba o przydział uczniów do klas i grup
 • służy radą w kwestiach dotyczących: diagnozy i terapii zaburzeń mowy, czytania i pisania
 • prowadzi terapię osób z problemami w komunikacji z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu
 • pomaga w organizowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku macierzystym

Nauczyciel oddziału edukacyjno-terapeutycznego – mgr Agnieszka Szymanek:

 • prowadzi zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • dzieli się z rodzicami podopiecznych doświadczeniem pedagogicznym
 • wspiera rodziny w nawiązaniu kontaktu z placówkami i terapeutami w środowisku macierzystym

Wychowawcy zespołu zajęć pozalekcyjnych:

 • prowadzą zajęcia wychowawcze służące: odreagowaniu negatywnych emocji, samopoznaniu, integracji grupy
 • organizują pomoc w nauce oraz prowadzą ćwiczenia korekcyjno kompensacyjne
 • dbają o rozwój zainteresowań uczniów

Nauczyciel współorganizujący kształcenie dzieci niepełnosprawnych:

 • prowadzi nauczanie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych
 • ocenia potrzeby i możliwości uczniów wymagających szczególnego wsparcia i opieki
 • buduje bezpieczną atmosferę pracy sprzyjającą współpracy, efektywnemu uczeniu się oraz wydłużaniu koncentracji uwagi
 • dba o integrację podopiecznych z zespołem klasowym, grupą rówieśniczą.