Oferta pracy: Specjalista ds. kadr

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. ks. prof. J. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze:

SPECJALISTA DS. KADR

1. Adres jednostki

Zespół Placówek Oświatowych im. ks. prof. J. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie, ul. Podlesie 173, 32-052 Radziszów.

2. Oczekiwane wymagania na stanowisku specjalisty ds. kadr

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
 3. Brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Wykształcenie wyższe z zarządzania zasobami ludzkimi lub ekonomiczne, studia magisterskie uzupełniające z zarządzania zasobami ludzkimi lub ekonomiczne, lub studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi lub ekonomiczne i co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku; w przypadku wykształcenia średniego co najmniej 3 – letni staż pracy na podobnym stanowisku.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. kadr.

3. Wymagania dodatkowe (preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów)

 1. Praktyczna znajomość zagadnień kadrowo – płacowych (minimum roczna praktyka w obszarze administracyjno – kadrowym).
 2. Dobra znajomość przepisów prawa pracy cywilnego, administracyjnego, przepisów ubezpieczeń społecznych, oświatowych i samorządowych.
 3. Biegła znajomość programu płacowo – kadrowego, programu SIO.
 4. Biegła znajomość pakietu Office (Word, Excel).
 5. Rzetelność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. Prowadzenie pełnej dokumentacji pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ogólnego, w szczególności Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela.
 2. Sporządzanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu oraz innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy bądź jego zakończeniem.
 3. Prowadzenie ewidencji obecności, urlopów, dni opieki i zwolnień od pracy zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Kontrola terminów ważności badań lekarskich i szkoleń bhp.
 5. Przygotowywanie decyzji dotyczących nagród.
 6. Prowadzenie rejestru upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz innych zestawień związanych z polityką kadrową obowiązującą w Zespole.
 7. Prowadzenie SIO w zakresie spraw kadrowych.
 8. Prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 9. Prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników samorządowych, obsługi oraz pedagogicznych.
 10. Prowadzenie rejestru ocen pracowniczych.
 11. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem służby przygotowawczej pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.
 12. Inne czynności zlecone przez Dyrektora Zespołu.

5. Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny.
 2. CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Wypełniony i podpisany załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, innych świadectw, certyfikatów związanych z obowiązkami specjalisty ds. kadr (oryginały do wglądu).
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
 7. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 8. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia.

W przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie o niekaralności.

6. Warunki zatrudnienia

 1. Wymiar zatrudnienia: ½ etatu (20/40 godzin tygodniowo).
 2. Okres zatrudnienia: od 1 kwietnia 2020 r. Pierwsza umowa na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 3. Wynagrodzenie zasadnicze miesięczne: od 1 300 zł do 2 300 zł (za ½ etatu).
 4. Miejsce pracy: budynek B, pomieszczenie 001 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika – Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie, ul. Podlesie 173, 32-052 Radziszów.
 5. Bariery architektoniczne: brak wjazdu dla wózka inwalidzkiego.
 6. Stanowisko pracy: praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych.

7. Tryb składania dokumentów

 1. Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Placówek Oświatowych – budynek B pomieszczenie 001 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika – Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie, ul. Podlesie 173, 32-052 Radziszów, w dni robocze w godzinach: 8.00-15.00 lub wysłać listem poleconym na powyższy adres.
 2. Nieprzekraczalny termin składania ofert: 27.03.2020 r. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds. kadr”.
 4. Informacje można uzyskać pod nr tel.: 12 275 14 88 lub 539 654 858 w godzinach od 8.00-15.00 w dni robocze.

8. Procedura naboru

 1. Wstępna selekcja dokumentów i zakwalifikowanie kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna.
 3. Ogłoszenie wyników naboru na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Zespole.
 4. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Zespołu przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru, a po upływie tego okresu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Iwona Szymaszek

dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych

 

ZAŁĄCZNIK (PDF):

thumbnail of ZAŁĄCZNIK do ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze