Biuletyn Zamówień Publicznych Zespołu Placówek Oświatowych im. ks prof. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie dostępny jest pod adresem:

http://bip.malopolska.pl/zpoikpjtmcrdswradziszowie


2019 r.

Plan zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na rok 2019 r. (stan na 31.01.2019 r.)

L.p. Przedmiot zamówienia Wartość (zł brutto)
1. Materiały biurowe 1000,00
2. Środki czystości 300,00
3. Druki – dzienniki 500,00
4. Środki dydaktyczne i książki 500,00
5. Środki o niskiej wartości 1000,00

2018 r.

Plan zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na rok 2018 r. (stan na 31.01.2018 r.)

L.p. Przedmiot zamówienia Wartość (zł brutto)
1. Materiały biurowe 2000,00
2. Środki czystości 529,00
3. Druki – dzienniki 500,00
4. Środki dydaktyczne i książki 5000,00
5. Środki o niskiej wartości 2000,00